Condicions Generals

ÀMBIT D'APLICACIÓ, CONTINGUT DEL CONTRACTE I DRET APLICABLE

Únicament són vàlides les següents Condicions Comercials Generals de AC
Llibertat.

No s’admetran aquelles condicions de l’arrendatari que difereixin o siguin
contràries a les Condicions Comercials Generals de AC Llibertat.

Aquestes últimes també
seran vàlides quan AC Llibertat llogui sense reserves l’autocaravana al l’arrendatari,
encara coneixent les condicions divergents del client.

L’objecte del contracte formalitzat amb l’arrendatari, és únicament el lliurament en
règim de lloguer de l’autocaravana i, si escau, dels accessoris extres o opcionals dels
oferts per AC Llibertat i reservats pel client amb anterioritat.

Al moment del lliurament del vehicle es formalitzarà un contracte de lloguer entre
l’arrendatari i AC Llibertat regit exclusivament pel dret espanyol, per les condicions
generals aquí recollides i per les especials que es pacti entre les parts.

L’arrendatari
organitzarà ell mateix el seu viatge i utilitzarà el vehicle sota la seva pròpia
responsabilitat.

El contracte de lloguer estarà limitat a la durada acordada per les parts.

Queda exclosa la prolongació tàcita del contracte de lloguer per un període indeterminat a
causa d’un ús continuat.

Tots els acords entre AC Llibertat i l’arrendatari es realitzaran per escrit, ja
sigui per via telemàtica, postal o presencial.

RESERVA

Les reserves només seran vinculants després de la confirmació de l’empresa AC
Llibertat i el posterior abonament per part de l’arrendatari del dipòsit del 30%, segons
l’apartat següent i exclusivament per a categoria de vehicles, no per a marques o models
de vehicles.

Això també serà vàlid tot i que en la descripció de la categoria del vehicle
s’indiqui a tall d’exemple un model concret.

Si per causes de força major, motius fortuïts o aliens a AC Llibertat, no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà
cap dret a cap indemnització excepte a la devolució per part de l’arrendador a l’arrendatari
de la quantitat pagada en concepte de reserva.

Una vegada que l’empresa AC Llibertat hagi lliurat la confirmació per escrit de la
reserva, aquesta reserva serà vinculant per a totes dues parts.

En cas que l’arrendatari no
faci efectiu el pagament, s’entén que no s’ha realitzat cap reserva per part de l’arrendatari, la qual cosa eximeix de qualsevol responsabilitat a l’empresa AC Llibertat.

En cas que l’arrendatari rescindeixi la reserva vinculant, aquest últim haurà de pagar les següents
taxes d’anul·lació calculades a partir de la primera reserva confirmada:
– Anul·lació abans de 30 dies des de l’inici de la data del lloguer: SENSE penalització
– Anul·lació entre 30 i 16 dies des de l’inici del lloguer: penalització del 50%.

– Anul·lació amb menys de 16 dies per l’inici del lloguer: penalització del 100%.
En cas d’anul·lació per motius relacionats amb Covid19 justificables: (restriccions que afectin a la mobilitat o activitat relacionada amb el lloguer, contagis o confinaments derivats de contactes positius o altres) no s’aplicarà CAP de les penalitzacions relacionades més amunt.

És possible canviar la data del seu lloguer una única vegada. Perquè sigui vàlid,
cal avisar del canvi, com a mínim, amb 4 setmanes d’antelació. Cal informar de la nova data triada en el moment del canvi i aquesta ha d’estar dins dels 12 mesos següents comptant des del primer dia del lloguer original. Aquest servei pot comportar un sobrecàrrec en cas que l’empresa es vegi perjudicada.

Les cancel·lacions es faran via correu electrònic. I el dia de recepció serà la data
per a calcular quin percentatge serà retornat.

PREUS I DURADA DEL LLOGUER

El preu del lloguer de l’autocaravana i el període mínim de lloguer durant les diferents èpoques de l’any, es deriven de la llista de preus vigent de AC Llibertat en el moment de realitzar la reserva.

En funció dels dies de lloguer reservats, seran vàlids els preus que apareguin en la llista per a la temporada corresponent. Per cada lloguer es cobrarà un import fix i únic pels serveis prestats.

Els preus de lloguer dels accessoris opcionals, es deriven de la llista de preus de l’empresa AC Llibertat vigent en el moment de formalitzar la reserva i que
l’arrendatari declara conèixer i acceptar expressament.

En determinades temporades existeix un mínim de dies que podrà ésser modificat previ acord entre AC Llibertat i l’arrendatari.

Els corresponents preus de lloguer inclouen l’IVA 21%, el quilometratge il·limitat,
assegurança a tot risc segons la corresponent cobertura de l’assegurança (vegeu més a
baix apartat, responsabilitat de l’arrendatari, assegurança a tot risc) i assistència en
carretera en cas d’avaria.

El període de lloguer comença amb la recollida de l’autocaravana per part de
l’arrendatari a l’hora acordada en el centre de lloguer i finalitza amb el lliurament de la mateixa per part de l’arrendatari a l’hora acordada en el mateix centre de lloguer.

El retard en la devolució de l’autocaravana per part de l’arrendatari pot suposar una
penalització que pot arribar fins a 250€/dia.

L’arrendatari assumirà totes les despeses degudes a un retard en el lliurament del vehicle i especialment aquelles despeses
derivades del fet que un altre client o una altra persona faci valer els seus drets enfront de
AC Llibertat com a conseqüència del citat retard.

En cas de tornar el vehicle abans que transcorri el període de lloguer
contractat, s’haurà igualment pagar el preu íntegre de lloguer acordat contractualment,
sense que estigui obligada AC Llibertat a retornar a l’arrendatari cap quantitat.

L’autocaravana es lliura amb el dipòsit de combustible ple i així ha de retornar-se. En cas contrari, l’empresa AC Llibertat cobrarà a l’arrendatari la quantitat de combustible que falti fins a omplir el dipòsit, incrementada en un 100% per les despeses de gestió.

Seran de compte de l’arrendatari totes les despeses de carburant i manteniment durant el
període de lloguer. El combustible del vehicle és DIÈSEL (s’exclou l’ús de BIODIÈSEL, expressament prohibit), per la qual cosa seran a compte de l’arrendatari totes les
despeses que s’ocasionin com a conseqüència d’usar un combustible diferent a
DIÈSEL.

EDAT MÍNIMA I CONDUCTORS AUTORITZATS

L’arrendatari haurà de tenir com a mínim 23 anys d’edat i estar en possessió del permís de conducció classe B vigent i amb més de dos anys d’antiguitat o el permís
nacional equivalent a aquest i en qualsevol cas el client i els conductors hauran de tenir un mínim de 6 punts vigents en el permís de conducció. En cas de no ser resident a la UE
haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor corresponent a
aquest tipus de vehicles.
Si en el moment del lliurament de l’autocaravana per part de AC Llibertat,
l’arrendatari no disposa del permís de conduir que es correspongui amb el vehicle llogat o la documentació presentada és falsa o inexacta, es considerarà amb caràcter general que
l’arrendatari no ha acudit a recollir l’autocaravana, per la qual cosa s’aplicaran les
condicions de rescissió de la reserva vinculant per part de l’arrendatari que es contenen
en l’apartat del present document referent a penalitzacions per anul·lació de reserves, sense dret a indemnització ni a devolució de cap mena.

Tan sols podran conduir el vehicle l’arrendatari i els conductors esmentats en el
contracte de lloguer i que compleixin les condicions previstes en l’apartat corresponent d’aquest document.

En el moment de la reserva del vehicle, el conductor titular està obligat a enviar a AC Llibertat còpia en vigor dels següents documents:
a) Document nacional d’identitat (DNI), si no passaport.
b) Permís de conduir europeu, si no permís de conduir internacional.

En el moment de la recollida del vehicle serà obligatori presentar els originals
d’aquesta documentació. Tots els conductors autoritzats tindran responsabilitat personal sobre qualsevol infracció legal que sigui incorreguda durant el període del lloguer.

L’arrendatari autoritza expressament AC Llibertat que les conseqüències econòmiques de qualsevol infracció personal comesa durant el temps que dura el lloguer sigui carregada en la seva targeta de crèdit en els següents dotze mesos.

CONDICIONS DE PAGAMENT I FIANÇA

El preu del lloguer de l’autocaravana previst en funció de les dates de reserva,
haurà d’estar íntegrament pagat 7 dies abans de la data prevista per a l’inici del lloguer.
Només s’accepten pagaments amb transferència bancària, efectiu o bizum. Tots els
pagaments que facin els arrendataris així com les devolucions es faran en EUROS (€).

A la recollida del vehicle, l’arrendatari haurà d’abonar la quantitat de QUATRE
CENTS EUROS (400 €), en efectiu, en concepte de fiança i com a garantia del fidel
compliment de les obligacions del contracte d’arrendament.

Previ al lliurament del vehicle
ambdues parts subscriuran el contracte d’arrendament del vehicle d’acord amb les
condicions especials de la reserva vinculant vàlidament realitzada i d’acord amb les
presents condicions generals de lloguer, que hauran de ser acceptades expressament
per l’arrendatari com a part integrant del contracte.

La no acceptació de les presents condicions generals per part de l’arrendatari en aquest moment s’entendrà com una rescissió de la reserva vinculant, pel que serà d’aplicació l’apartat del present document referent a penalitzacions per anul·lació de reserves del present document.

En cas de reserves a curt termini (menys de 7 dies abans de la data d’inici del
lloguer), el preu del lloguer vencerà immediatament i haurà de ser abonat per
l’arrendatari íntegrament al moment de realitzar-se la reserva.

La devolució de la fiança es farà efectiva en un termini de a partir de quaranta-vuit
(48) hores laborals següents a la devolució del vehicle i després de ser examinat el vehicle per un responsable de l’empresa AC Llibertat, el qual en cas de desperfectes per mal ús o falta d’algun dels elements de l’inventari de lliurament, dictaminarà l’import que l’arrendatari haurà d’abonar. Aquest import serà deduït de la fiança dipositada, acceptant
l’arrendatari el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes supera el valor de la fiança dipositada.

En cas de no ser possible la valoració dels danys de forma immediata, l’empresa AC Llibertat disposarà de 60 dies per efectuar la liquidació i tornar la fiança si és
procedent o reclamar la diferència entre aquesta i el cost dels desperfectes.

En cas d’un sinistre, també s’ha de deduïr de la fiança l’import de la franquícia de l’assegurança a tot risc. En cas que s’hagi d’abonar a l’arrendatari una compensació del preu de lloguer pagat per avançat, aquest import es retornarà juntament amb la fiança.

La fiança serà utilitzada per a cobrir el cost de qualsevol pèrdua o dany de
l’equipament, complements, extres, reparacions o dany negligent en el vehicle.
L’arrendatari es compromet expressament a pagar a l’empresa AC Llibertat:

1. L’import de tota mena de sancions, multes, penes, despeses judicials i
extrajudicials derivades de qualsevol infracció de trànsit, ja sigui administrativa, penal o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el
vehicle, l’arrendatari o empresa AC Llibertat, derivats del temps de vigència d’aquest contracte de lloguer, llevat que s’hagin originat per culpa de
l’empresa AC Llibertat.

2. En el cas que per culpa de l’arrendatari fos el vehicle retingut, paralitzat, precintat, dipositat o embargat, o de qualsevol manera immobilitzat per
qualsevol causa, totes les despeses seran al seu càrrec, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.
3. Despeses incorregudes per l’empresa AC Llibertat (inclosos honoraris
d’advocats i procuradors, encara que la seva intervenció no sigui preceptiva) en la reclamació de les quantitats degudes per l’arrendatari en virtut
d’aquest contracte.

4. El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia (no inclou els
efectes personals de l’arrendatari i acompanyants). En cas d’accident o robatori, l’arrendatari es farà càrrec de l’import de 350 € per sinistre.

5. Tots aquells danys causats a un tercer o a l’empresa AC Llibertat no coberts per l’assegurança del vehicle i que siguin avaluables econòmicament en aquest moment.

6. Si l’arrendatari es retarda en els pagaments, s’aplicaran interessos per demora de conformitat amb les disposicions legals vigents.

LLIURAMENT I DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE

Abans d’iniciar el viatge, l’arrendatari està obligat a seguir les instruccions de
maneig que li doni el personal tècnic de l’empresa AC Llibertat en el punt de lliurament.

Així mateix s’elaborarà una acta de lliurament (CheckOut) en la qual es descriurà l’estat del vehicle i inventari a bord i que hauran de signar les dues parts.

L’empresa AC Llibertat
es podrà negar a lliurar el vehicle fins que no s’hagi realitzat la instrucció de maneig del vehicle.

En retornar el vehicle, l’arrendatari està obligat a realitzar una revisió final de
l’autocaravana juntament amb els empleats de l’empresa AC Llibertat.

S’elaborarà una
acta de devolució (Check In), que hauran de signar l’empresa AC Llibertat i l’arrendatari.

Els desperfectes que no constin en l’acta de lliurament, però que es detectin en el moment de tornar el vehicle, aniran a càrrec de l’arrendatari i seran descomptats de la fiança.

L’arrendatari no s’allibera de la seva responsabilitat contractual fins que no ha
retornat el vehicle a AC Llibertat així com els documents adjunts i les claus del mateix, i a condició que:

● AC Llibertat no rebi una multa relativa a una infracció que hagi tingut lloc durant el
lloguer.

● AC Llibertat no rebi cap tiquet pendent de pagament per peatges o similar que hagi
tingut lloc durant el lloguer.

● No s’hagi assenyalat cap dany exterior i/o interior a la fitxa de control de l’estat del
vehicle el dia de retorn.

En cas contrari, l’arrendatari és responsable davant AC Llibertat i ha de respectar les clàusules del contracte de lloguer fins a la resolució de l’incident i del/els
problema/es declarat/s.

En el cas en el qual AC Llibertat rebi una multa relativa a una infracció comesa durant el lloguer, l’arrendatari es compromet a abonar-la després de presentació de la multa.

En cas de rebre un justificant de peatge o similar durant el període de lloguer, AC Llibertat haurà de presentar aquests justificants.

L’arrendatari es compromet a abonar-los des de la primera sol·licitud per part d’AC Llibertat. Sempre que sigui possible, la targeta bancària utilitzada en pagar el lloguer podrà utilitzar-se per a recuperar aquests fons.

Per norma general els lliuraments dels vehicles s’efectuaran en horari pactat entre les parts; sempre que no es tracti d’hores molt fora dels horaris habituals.

Les devolucions s’intentaran fer abans de les 11:00 PM podent-se flexibilitzar previ acord entre les parts.

Els horaris que apareguin en el contracte de lloguer es consideraran els acordats.

Els retards en la devolució, no autoritzats, seran penalitzats segons s’especifica en l’apartat: Preus i durada del lloguer. Qualsevol causa justificada de força major que impedeixi la devolució en el dia acordat, s’ha de comunicar immediatament a l’empresa AC Llibertat perquè aquest l’accepti; en cas contrari es considerarà retard no autoritzat.

Si l’arrendatari desitja perllongar l’arrendament, haurà de sol·licitar a l’empresa AC Llibertat amb un mínim de tres dies d’antelació a la finalització del contracte.

L’eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats que en aquest moment tingui L’empresa AC Llibertat, no assumint per tant aquest últim cap compromís previ.

Qualsevol alteració de les dates de lloguer, haurà de ser prèviament autoritzada per
l’empresa AC Llibertat.

L’incompliment d’aquesta condició faculta a l’empresa AC Llibertat per a fer-se càrrec del vehicle o requerir-lo judicialment.

L’empresa AC Llibertat es reserva el dret d’obtenir la devolució del vehicle, en qualsevol moment durant la vigència del contracte d’arrendament, si la seva utilització contravingués el que es disposa en el mateix
o en les presents condicions generals.

En la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en la qual l’arrendatari no estigui present en la inspecció del mateix per causes imputables a ell, lliurament per bústia o no-disponibilitat, i s’aprecien danys en el vehicle, l’arrendatari accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de l’empresa AC Llibertat.

El vehicle es retornarà net exterior i interiorment i amb els dipòsits d’aigües
residuals i del WC buits.

En cas contrari es cobrarà un suplement de 80 € + IVA, d’acord amb les tarifes establertes per a això, en concepte de neteja.

El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb dièsel o un altre combustible, o el
dipòsit de dièsel amb aigua o un altre combustible (fins i tot BIODIESEL), implicarà una penalització de 500 € + IVA.

IMPORTANT: Si us plau, posteriorment de la devolució del vehicle, no tenim gaire marge de temps per preparar-lo per al proper client. Si el retorneu a deshores, no el podrem tenir preparat pel proper client i això no us agradaria que us passés a vosaltres. Gràcies.

USOS PROHIBITS, OBLIGACIONS DE MANTENIMENT I PROTECCIÓ

L’arrendatari reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària i amb les eines, pneumàtics i accessoris adequats i es compromet a conservar-lo en bon estat.

Així mateix es compromet a respectar en tot moment les obligacions i limitacions descrites en el vigent Codi de Circulació i s’obliga a:

1. No permetre que el condueixin altres persones més que ell mateix o les que
expressament estiguin autoritzades.

2. No portar més passatgers que els especificats en la documentació del vehicle (max.7 pers. a l’autocarvana i max.4 pers. a la camper), així com transportar a als nostres vehicles cap tipus de mascota o animal sense l’autorització expressa de AC Llibertat.

En cas de ser autoritzat l’arrendatari a transportar mascota o animal haurà de tornar el vehicle lliure de pèls i olors.
3. No rellogar o transportar persones amb finalitats comercials i qualsevol altre ús que no estigui inclòs en el contracte.

4. No transportar qualsevol tipus de mercaderia, drogues, productes tòxics, inflamables
o explosius ni encendre o utilitzar espelmes a l’interior del vehicle.

5. No cedir el seu ús a tercers a títol gratuït o lucratiu i no auxiliar a delinqüents.

6. No cometre delictes, encara que aquests només siguin castigats segons la legislació vigent en el lloc dels fets.
7. No conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia, ús de medicaments, etc.

8. No transitar fora de la xarxa viària o en qualsevol terreny no adequat, ni participar amb el vehicle en proves esportives, de resistència, curses o altres que puguin fer-lo malbé.

9. No utilitzar el vehicle per empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.

10. No desprecintar o manipular el comptaquilòmetres, i ha de comunicar
immediatament a AC Llibertat qualsevol avaria del mateix.

11. Queda expressament prohibit viatjar a qualsevol país que es trobi en guerra
o conflictes bèl·lics.

12.Tenir el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no ho faci servir i protegir-lo del deteriorament de les gelades, pedra o qualsevol altre fenòmen atmosfèric susceptible de produïr-li danys importants.

13.Queda expressament prohibit a l’arrendatari variar qualsevol característica tècnica del vehicle, les claus, panys, equipament, eines i/o accessoris del vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior, excepte expressa autorització escrita per part de l’empresa AC Llibertat.

En cas d’infracció d’aquest
article, l’arrendatari es farà càrrec de totes les despeses de reacondicionament del
vehicle al seu estat original, havent d’abonar així mateix una indemnització per la
immobilització del vehicle fins a la total reparació. En cas de pèrdua de les claus o
de la documentació del vehicle, AC Llibertat carregarà al client la quantitat de 150 € + IVA.

El vehicle s’ha de cuidar i tractar adequadament, així com tancar degudament.

S’haurà de tenir en compte les normes tècniques, així com les disposicions determinants per a l’ús.
S’haurà de controlar l’estat del vehicle en cada proveïment de combustible, sobretot el nivell d’aigua i oli, així com la pressió dels pneumàtics.

L’arrendatari es compromet a
comprovar regularment si l’autocaravana de lloguer està en perfectes condicions per
circular amb seguretat.

Si resultés danyat el vehicle com a conseqüència d’un
sobreescalfament causa de nivells baixos d’oli o refrigerant del motor, l’arrendatari perdrà
íntegrament la fiança.

Està prohibit fumar a tots els vehicles i encendre espelmes al seu interior. Es podrà dur
mascota (només gossos) sempre que l’empresa AC Llibertat hagi donat la seva
autorització expressa sota les seves condicions.

Les despeses de neteja, derivats de qualsevol incompliment, aniran a càrrec de l’arrendatari. Així mateix, aquest últim haurà
d’assumir les despeses derivades de la ventilació o l’eliminació de l’olor a tabac, incloent les pèrdues generades per la impossibilitat de llogar el vehicle durant algun temps a causa d’aquest motiu.

En cas de comprovar que s’han infringit les disposicions dels anteriors apartats, l’arrendador podrà rescindir immediatament el contracte de lloguer, sol·licitar la devolució del vehicle i l’arrendatari està obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament així com les despeses que en els esmentats apartats es relacionen.

COMPORTAMENT A SEGUIR EN CAS D'ACCIDENT

En cas d’accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça, l’arrendatari haurà d’informar immediatament a la policia i a l’empresa AC Llibertat trucant al número de telèfon del centre de lloguer (619444769).

Fora de l’horari d’atenció al públic o en festiu, ha de comunicar amb l’empresa igualment. L’arrendatari està obligat a abonar tots els danys o perjudicis que provoquin la manca o el retard en la comunicació a
l’empresa AC Llibertat de qualsevol d’aquestes eventualitats.

Mai es reconeixerà o prejutjarà la responsabilitat del fet, excepte la “Declaració
Amistosa d’Accidents”.

L’arrendatari haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident remetrà en el termini indicat l’empresa AC Llibertat.

Notificar immediatament a les autoritats l’accident si hi ha culpabilitat de la part contrària.

El comunicat d’accident s’haurà de lliurar degudament emplenat i signat com a molt tard en el moment de tornar el vehicle a l’empresa AC Llibertat.

El document ha d’incloure el nom, l’adreça i telèfons de les persones implicades, les seves dades del carnet de conduir, les dades del contrari amb el nom de la
companyia asseguradora i el número de pòlissa, les dades dels eventuals testimonis, així com les matrícules dels vehicles afectats.

En cas de robatori o furt del vehicle, es denunciarà a l’autoritat competent
immediatament, comunicant i remetent còpia de la denúncia a l’empresa AC Llibertat, juntament amb les claus del vehicle, en un termini màxim de 24 hores; quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

Fins i tot en danys sense contrari, independentment de la seva gravetat,
l’arrendatari haurà de redactar per a l’arrendador un ampli informe per escrit juntament amb un esbós.

Si l’arrendatari no elabora l’informe  (no importa quina sigui la raó) i impedeix d’aquesta manera que la companyia d’assegurances pagui els danys, l’arrendatari estarà obligat a abonar l’import corresponent íntegrament.

No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per protegir-lo i
salvaguardar-lo.

Contactar en cas de ser necessari amb la companyia d’assistència en carretera contractada amb l’asseguradora de l’empresa AC Llibertat.

En cas d’incompliment per l’arrendatari d’alguna d’aquestes mesures, si són
d’aplicació, l’empresa AC Lliberat podrà reclamar a l’arrendatari els danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, inclòs el lucre cessant de l’empresa AC Llibertat durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

DEFECTES DELS VEHICLES

Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis de l’arrendatari
per defectes no imputables a l’empresa AC Llibertat.

En retornar el vehicle, l’arrendatari haurà d’indicar per escrit a l’empresa AC Llibertat els defectes que hagi detectat a l’autocaravana o el seu equipament un cop iniciat el període de lloguer. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis en cas de defectes indicats amb posterioritat, tret que aquesta pretensió estigui
motivada per un dany no evident.

REPARACIONS I VEHICLE DE CANVI O SUBSTITUCIÓ

El desgast mecànic normal del vehicle l’assumeix l’arrendatari.

Quan la durada del recorregut o l’estat de les carreteres ho aconsellin, es realitzaran les operacions de
manteniment necessàries en un servei oficial de la marca del xassís-motor.

L’arrendatari estarà obligat a aturar el vehicle el més aviat possible quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l’empresa AC Llibertat o amb la Companyia d’Assistència concertada per l’empresa AC Llibertat i només amb aquesta, havent de dirigir-se exclusivament a un servei oficial de la marca del xassís-motor, excepte autorització expressa de l’empresa AC
Llibertat.

L’arrendatari podrà encarregar aquelles reparacions que siguin necessàries per a garantir la seguretat durant el funcionament i la circulació del vehicle en el període de
lloguer i que no superin els 150 €.

Per a això, tan sols serà necessari comptar amb
l’aprovació de l’empresa AC Llibertat . Aquest últim assumirà les despeses de la reparació si se li fa lliurament de les factures originals i de les peces canviades, sempre que l’arrendatari no respongui del mal segons l’apartat corresponent.

Queden exclosos els
danys que afectin els pneumàtics, les llantes, llunes i cristalls del vehicle ocorreguts durant el termini de durada de l’arrendament, que seran sempre i en qualsevol cas de compte de
l’arrendatari.

Igualment qualsevol avaria i les reparacions degudes a defectes del sòl, paviment o asfaltat són responsabilitat de l’arrendatari.

En cas de punxada: l’arrendatari és el responsable i haurà de córrer amb el cost del canvi del pneumàtic danyat.

No obstant això, el cost del segon pneumàtic del mateix eix serà assumit per totes dues parts, és a dir, 50% per a cadascuna de les parts del contracte.

En cas de rebentada o ruptura del pneumàtic:

● Pneumàtic de més de 5 (cinc) anys d’antiguitat: AC Llibertat haurà d’assumir la
responsabilitat d’aquesta rebentada o ruptura.

Si es produeixen danys al vehicle per aquest motiu, la franquícia (si aplica) no podrà ser sol·licitada a l’arrendatari.

La substitució de l’eix serà a càrrec d’AC Llibertat.

● Pneumàtic de menys de 5 (cinc) anys d’antiguitat: Si aquesta rebentada o ruptura
NO és el resultat d’un esdeveniment accidental relacionat amb la conducció de l’arrendatari (impacte o xoc, per exemple), AC Llibertat haurà d’assumir la
responsabilitat.

En cas que una reparació d’aquestes característiques sigui necessària per causa
imputable a l’empresa AC Llibertat i l’arrendatari no s’encarregui de solucionar-ho, aquest últim ha d’indicar sense demora a l’empresa AC Llibertat el desperfecte en qüestió i concedir un termini raonable per a la seva reparació.

L’empresa AC Llibertat no es
responsabilitzarà de les condicions específiques de cada país (p. ex. infraestructura), que
comporten una demora a l’hora de realitzar la reparació.

En el cas de qualsevol avaria del vehicle o dels elements de l’habitacle, l’arrendatari haurà de comunicar-lo immediatament a l’empresa AC Llibertat de qui rebrà
les instruccions oportunes per a la seva reparació.

En el cas que sent culpable l’arrendatari, l’autocaravana pateixi greus danys o es
prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un llarg període de temps o s’hagi de retirar de la circulació, l’empresa AC Llibertat podrà negar-se a oferir un vehicle de
substitució.

En aquest cas queda exclosa una rescissió del contracte per part de l’arrendatari, qui vindrà obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament, a més de les
despeses que la seva actuació ha tingut lloc.

Si l’empresa AC Llibertat optés per posar a disposició de l’arrendatari un vehicle de substitució, podrà cobrar a l’arrendatari les eventuals despeses derivades d’això.

RESPONSABILITAT DE L'ARRENDATARI, ASSEGURANÇA A TOT RISC

Segons els principis de l’assegurança a tot risc, en cas de danys integrals, l’empresa
AC Llibertat eximirà a l’arrendatari de la responsabilitat dels danys materials soferts al vehicle, amb una franquícia de SIS-CENTS EUROS (600 €), que haurà d’assumir l’arrendatari.
L’arrendatari, en cap concepte, queda eximit de les seves responsabilitats
civils, administratives, penals o de qualsevol índole que siguin conseqüència d’un
sinistre o comportament dolós o culpós.

La eximent de la responsabilitat indicada en l’apartat anterior, no tindrà efecte si l’arrendatari omet alguna de les normes indicades en tots els punts de les clàusules del present document.

L’exempció de responsabilitat de l’apartat anterior no procedirà en cas que
l’arrendatari hagi causat un mal de forma premeditada o negligent.

Així mateix, l’arrendatari haurà de respondre en cas de comportament dolós o culpós en els següents casos:

1. Si l’arrendatari no respecta les normes i el codi de circulació vigent, del país on
estigui circulant.

2. Si els danys es deuen a una conducció temerària pels efectes de les drogues o
l’alcohol.

3. Si l’arrendatari o el conductor, a qui l’empresa AC Llibertat li ha deixat el vehicle, fuig en cas d’accident.

4. Si l’arrendatari, en contra de l’obligació establerta, no avisa la policia en cas d’accident, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació
dels motius del mal ni en l’abast d’aquest últim.

5. Si l’arrendatari infringeix altres obligacions, excepte en el cas que aquesta infracció
no hagi influït en la comprovació dels motius del mal ni en l’abast d’aquest últim.

6. Si els danys es deuen a un ús prohibit (veure apartat corresponent).

7. Si els danys es deuen a una infracció de l’obligació establerta en el present document.

8. Si els danys els ha causat un conductor no autoritzat, a qui l’arrendatari hagi deixat
el vehicle.

9. Si els danys s’han provocat per no tenir en compte les dimensions del vehicle
(alçada, ample, llarg).

10. Si els danys es deuen a un incompliment de les disposicions relatives a la càrrega addicional.

L’arrendatari respondrà de totes les despeses, taxes, multes i sancions
relacionades amb l’ús del vehicle, que se li reclamin a l’empresa AC Llibertat, excepte si es deu a causes imputables a aquesta última.

En cas de ser diversos els arrendataris i/o conductors, tots aquests respondran
en qualitat de deutors solidaris.

RESPONSABILITAT DE L'ARRENDADOR

L’empresa AC Llibertat lliura el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les
verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament.

No serà responsable de fallades mecàniques o avaries a causa de l’ús normal d’aquest, ni és responsable
enfront de l’arrendatari o els usuaris del vehicle de les despeses o perjudicis que se li
puguin produir directa o indirectament com a conseqüència de tals fallades o avaries.

Si per causa de força major, motius fortuïts o aliens a l’empresa AC Llibertat, no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització a favor de
l’arrendatari, excepte la devolució per part de l’empresa AC Llibertat a l’arrendatari de la quantitat/s pagada/es fins a aquesta data en concepte de lloguer.

L’empresa AC Llibertat no assumeix cap responsabilitat davant l’arrendatari respecte a l’automòbil d’aquest que es trobi, en qualitat d’aparcament gratuït, als limítrofs de les dependències de l’empresa AC Llibertat , durant el període de lloguer dels vehicles.

Les presents “Condicions Generals de Lloguer” vinculen a les parts des del moment inicial de fer la reserva i són part integrant del contracte d’arrendament de vehicles.

El sinistre, robatori o avaria del vehicle no obliga AC Llibertat a posar a la disposició de l’arrendatari un vehicle de substitució.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, AC Llibertat l’informa que les seves dades personals, tant els proporcionats per a la formalització del contracte com els recaptats durant la vigència dels serveis de lloguer, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal.

AC Llibertat l’informa que, en cas que es produeixi qualsevol tipus d’impagament amb motiu dels serveis de lloguer contractats per vostè, i previ requeriment de pagament per
part de AC Llibertat, les dades relatives a aquest impagament podran ser comunicats a fitxers d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit, de conformitat amb el que es preveu en la normativa vigent en protecció de dades.

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant petició escrita al Dpt. d’Atenció al Client o a la direcció a dalt indicada.

JURISDICCIÓ

En cas de litigis derivats o relacionats amb qualsevol dels actes relatius a la reserva o al contracte de lloguer de l’autocaravana, s’acorda que la jurisdicció sigui la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.

En el cas de possible discrepància entre les versions espanyol/anglès de les presents condicions generals, prevaldrà la versió espanyola.

Necessites més informació?